http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych

67

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis potrzeb i wymagań, zależnie od stosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, są najważniejszymi dokumentami, w których określane i opisywane są warunki zamówienia. Od momentu ich udostępnienia wiążą one wszystkich uczestników postępowania, a zatem zarówno zamawiającego, jak i wykonawców.

 

Tak, jak na gruncie poprzednio obowiązującego Prawa zamówień publicznych, także obecnie, ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych zapisów Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis potrzeb i wymagań oraz usuwanie wątpliwości co do ich treści poprzez udzielanie stosownych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że musi to nastąpić najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert.

Sama istota wyjaśnień oraz zmian treści SWZ nie uległa zmianie w stosunku uprzednio obowiązującej ustawy, dlatego też ich omówienie nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu. W tym zakresie odsyłam chociażby do niedawnej publikacji, zamieszczonej w grudniowym numerze DORADCY. Warte dodatkowego omówienia są natomiast nowości proceduralne, dotyczące wyjaśniania i zmian dokumentów zamówienia, które – choć z pozoru takie same – jednak na skutek wprowadzenia kilku nowych rygorów ustawowych, mogą początkowo sprawiać trudności i wymagać przełamania dotychczasowych przyzwyczajeń i praktyki.

 

Ponadto nowe Pzp szczegółowo uregulowało zasady wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia adekwatnie do specyfiki poszczególnych trybów udzielania zamówień, czego brakowało poprzedniej ustawie.

 

Wyjaśnienia SWZ

Materia ta regulowana jest obecnie w art. 135, będącym regulacją właściwą dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego oraz w art. 284, specyficznego dla trybu podstawowego zamówień krajowych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zmiany SWZ
  • Wyjaśnienia i zmiany SWZ dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • Wyjaśnienia i zmiany opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
  • SWZ udostępniana na dalszych etapach postępowań wieloetapowych

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx