http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawo do dwukrotnej wypowiedzi podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

42

Zamówienia publiczne w styczniu i lutym 2021 roku

W styczniu i lutym 2021 roku opublikowano 48.878 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 50.506), w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 36.639 (w roku 2020 – 38.022), a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 12.239 (w roku 2020 – 12.484). W BZP opublikowano 1 ogłoszenie dotyczące zmiany umowy koncesji.

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 4.627 (w roku 2020 – 17.949), w tym w BZP 3.647 (w roku 2020 – 14.398), w TED 980 (w roku 2020 – 3.551), a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 10 (w roku 2020 – 48), w tym w BZP 4, w TED 6. Liczba ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych zarówno w BZP jak i w TED jest o około 75% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2020.

 

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w BZP i TED w bieżącym rok przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ogłoszenia Miejsce publikacji RAZEM
BZP TED
O zamówieniu 3.647 980 4.627
O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 4 6 10
O zamiarze zawarcia umowy 249 84 333
O udzieleniu zamówienia 19.484 5.965 25.449
O konkursie 0 0 0
O wynikach konkursu 6 27 33
O zmianie umowy 903 436 1.339
O wykonaniu umowy 3 3
O spełnianiu okoliczności, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 11 -14 0 0
O zmianie ogłoszenia 6.892 4.489 11.381
Dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania Pzp 142 142
Plan postępowań 5.309 5.309
Wstępne i okresowe ogłoszenia informacyjne 233 233
O profilu nabywcy 19 19
R A Z E M 36.639 12.239 48.878

 

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyraźnie zwiększyła się liczba ogłoszeń o udzieleniu zamówienia – w BZP o 3.040, natomiast w TED o  526. Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, opublikowanych w TED w latach 2020 – 2021 obrazuje poniższy diagram:

 

Diagram ze strony 2 (Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2020 – 2021).

Wśród postępowań wszczynanych w roku bieżącym dominują dostawy, na drugim miejscy są usługi, na trzecim roboty budowlane. Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Roboty budowlane 33,57% 31,94% 8,49% 6,49% 28,58% 26,51%
Dostawy 35,98% 37,37% 48,38% 52,94% 38,45% 40,68%
Usługi 30,45% 30,71% 43,13% 40,57% 32,97% 32,81%

 

Dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych był tryb podstawowy bez negocjacji (88,81%), natomiast powyżej progów unijnych przetarg nieograniczony (98,37%).

Na nieco wyższym poziomie niż w pierwszych miesiącach roku 2020 kształtowała się konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,55 (w roku 2020 – 2,20), ofert odrzucanych  1,64 (w roku 2020 – 1,47).

 

 

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 2/2021
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx