http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

139

Zabezpieczanie oferty wadium to jedna z pierwszych czynności dokonywanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to także czynność kluczowa dla jego dalszego udziału w postępowaniu, gdyż popełnione błędy eliminują go z walki o zamówienie. Nowe Pzp wprowadziło nowe rozwiązania w kwestii wadium, chociaż oczywiście nadal jego główną funkcją jest ochrona interesów zamawiającego.

 

Pojęcie wadium

Obowiązujące do końca ubiegłego roku Prawo zamówień publicznych nie zawierało definicji wadium. Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, ale i tu ustawodawca nie wprowadził takiej definicji.

Art. 8 ust. 1 odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego. W ujęciu art. 70(4) Kc w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.

Dodatkowo należy pamiętać, że kwestie dotyczące wadium regulowane są także w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zakresie udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Funkcja wadium

Wadium jest określoną sumą lub określonym zabezpieczeniem jej zapłaty, a jego podstawową funkcją jest możliwość zaspokojenia zamawiającego w razie ziszczenia się przesłanki, wynikającej z przepisów Pzp.

Zgodnie z art. 98 zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 – 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Formy wnoszenia wadium
  • Fakultatywność żądania wadium oraz jego wysokość
  • Termin wniesienia i ważności wadium
  • Skutki nieprawidłowego wniesienia wadium
  • Wadium w ofercie wspólnej
  • Zwrot wadium
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx