http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawo do dwukrotnej wypowiedzi podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

60

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorką dzisiejszej publikacji jest adwokat Dominika Jura

 

Prawo do dwukrotnej wypowiedzi

podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku cały świat zamówień publicznych znalazł się pod panowaniem nowego Prawa zamówień publicznych z 11 września 2019 r., a także nowych rozporządzeń wykonawczych wydanych na mocy ustawowych delegacji. Wiele istotnych zmian do nowej ustawy wprowadziła nowelizacja, uchwalona w dniu 20 listopada 2020 r. Niemniej jednak część przepisów, w tym tych dotyczących postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą uległa jedynie drobnym, redakcyjnym zmianom.

Pomimo powyższego coraz częściej przed Krajową Izbą Odwoławczą można spotykać się z czynnościami, które choć często uzasadniane zmianą przepisów, z tej zmiany nie wynikają. Nowość w faktycznym przebiegu rozprawy polega na tym, iż Izba częściej niż dotychczas dopuszcza tylko jedną wypowiedź stron i uczestników postępowania.

Szczegóły postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym zwłaszcza zasady dotyczące prowadzenia rozprawy, udzielania głosu stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego uregulowane zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z 31 grudnia 2020 r. W myśl § 25 tego rozporządzenia przewodniczący składu orzekającego najpierw przedstawia stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i żądań przedstawionych w odwołaniu, a następnie udziela kolejno głosu odwołującemu i zamawiającemu, a także przystępującym, przy czym tym ostatnim według ustalonej przez siebie kolejności. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx