Poufność niektórych aspektów oferty

33

Zgodnie z dotychczasowym jeszcze brzmieniem art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych niezbędne działanie wykonawcy w celu zachowania poufności informacji ogranicza się właściwie tylko do zastrzeżenie w ofercie, że określone informacje nie podlegają udostępnieniu. Do badania zasadności zastrzeżenia informacji zobowiązany jest sam zamawiający. Sierpniowa nowelizacja zmienia ten stan rzeczy.