http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy jako element oferty

94

Z definicji zawartej w art. 7 pkt 27 Prawa zamówień publicznych wynika, że powierzenie wykonania części zamówienia odbywa się na podstawie umowy i obejmuje zobowiązanie się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do „wykonania części zamówienia”. Oznacza to, że powierzenie wykonania części zamówienia jest elementem zobowiązania zawartego w ofercie.

 

Wprowadzenie

Przywoływany wyżej przepis Pzp stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o „umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia”.

Celem artykułu jest zaprezentowanie, w odniesieniu do zamówień klasycznych, wybranych uregulowań Pzp wspierających tezę, iż powierzenie wykonania części zamówienia jest elementem zobowiązania zawartego w ofercie.

Pominięte zostało omówienie niezwykle rozbudowanych regulacji dotyczących czynności zmiany oświadczenia woli wykonawcy w zakresie powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz zmiany samego podwykonawcy, któremu powierzane jest wykonanie części zamówienia, na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy jako element oferty
  • Charakter prawny powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
  • Skutki niezgodności oferty w zakresie podwykonawstwa z warunkami zamówienia
  • Wykonywanie umowy w kontekście złożonego oświadczenia dotyczącego podwykonawstwa
  • Osobiste wykonanie zobowiązania w Kodeksie cywilnym
  • Zakres dozwolonego ograniczenia możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
  • „Pomniejszenia i korekty” w zakresie podwykonawstwa
  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w PZP z 2004 roku
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx