http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Złożenie odrębnych ofert częściowych jako przejaw zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

78

Choć przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały w klarowny sposób wskazane w art. 108 (przesłanki obligatoryjne) i art. 109 (przesłanki fakultatywne) Prawa zamówień publicznych, ich stosowanie w praktyce może sprawiać problemy.

Każdy przypadek jest inny, a zamawiający niejednokrotnie staje przed dylematem, czy w prowadzonym postępowaniu doszło do zmaterializowania się przesłanki wykluczenia z postępowania danego wykonawcy, czy też nie. Podejmując decyzję zamawiający muszą pamiętać o zasadach rządzących Pzp, takich jak płynący z orzecznictwa KIO zakaz rozszerzającej wykładni przesłanek wykluczenia z postępowania czy też zasada poszanowania uczciwej konkurencji, przejawiająca się w m.in. konieczności wykluczenia z postępowania wykonawcy, w stosunku do którego zmaterializowała się którakolwiek z obowiązujących w danym postępowaniu przesłanek wykluczenia.

Pewną wskazówkę co do interpretacji przepisów Pzp może dać, oprócz orzecznictwa KIO, poglądów wyrażanych przez przedstawicieli doktryny prawniczej, czy wreszcie opinii przedstawianych przez Urząd Zamówień Publicznych, również praktyka stosowania przepisów przez samych zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dodatkowo zderzona z będącymi odpowiedzią na tę praktykę czynnościami podejmowanymi przez wykonawców w postępowaniu.

W niniejszym artykule omówione zostanie zastosowanie przepisu art. 108 ust. 1 pkt 5, na której to podstawie jeden z zamawiających publicznych uznał za spełniających przesłankę wykluczenia z postępowania dwóch wykonawców, którzy w prowadzonym przez niego postępowaniu złożyli po jednej ofercie na dwie różne części zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Opis stanu faktycznego
  • Właściwe rozumienie art. 108 ust. 1 pkt 5
  • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Sprawa KIO 1464/20
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx