PRAWNIK PODPOWIADA

68

Elektroniczna kopia dokumentu

 

Przystępujemy do przetargu publicznego, które zamawiający prowadzi za pośrednictwem platformy zakupowej. Mamy wątpliwość, w kontekście zapisów SIWZ, czy pod pojęciem elektronicznej kopii dokumentu należy rozumieć skan opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, takie jak listy referencyjne, odpisy z KRS, KRK, zaświadczenia z US i ZUS powinny zostać zamieszczone na platformie w postaci skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Treść § 14 ust. 4 rozporządzenia z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich  może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia, jednoznacznie wskazuje, iż pod pojęciem elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedstawione do analizy zagadnienie wymaga również wyjaśnienia, czy skan oryginalnego dokumentu jest w myśl ww. przepisów elektroniczną kopią dokumentu, która mogłaby zostać następnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie ulega wątpliwości, iż skan dokumentu stanowi jego kopię, sporządzoną w postaci elektronicznej, możliwą (w zależności od formatu pliku) do opatrzenia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis