PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

133

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Przepisy mają stworzyć warunki do sprawnego funkcjonowania ewidencji; uproszczono również wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego. Jak podkreślili autorzy projektu, rozporządzenie tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych. Projekt rozporządzenia określa: szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji, a także wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Jak podkreślono, w nowym rozporządzeniu wprowadzono nowoczesne metody prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych (zgodnych ze standardem WMS i WFS), co ma przełożyć się na możliwość udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takiej usługi. Uproszczono również wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego, rezygnując z konieczności dołączenia załącznika w przypadku składania wniosku dla jednego budynku. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 16 kwietnia 2020 r. Na stronach RCL ukazał się też projekt rozporządzenia w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, który ma dostosować standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG do postępu technologicznego dotyczącego danych przestrzennych.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl