http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELI UKRAINY

43

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie będzie wypłacane na wniosek podmiotów udzielających pomocy uchodźcom za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć indywidualnych spraw lub grupy podmiotów na obszarze województwa. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Kwota świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed datą wejścia w życie ustawy lub w przypadku, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx