ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

29

W dniu 30 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych – IZM). Rozporządzenie IZM ustanawia ofensywne narzędzia polityki handlowej UE, których celem będzie przekonanie partnerów handlowych UE do otwarcia rynków zamówień dla unijnych przedsiębiorstw. IZM zapewnia UE instrumenty dźwigni w negocjacjach z państwami trzecimi w sprawie otwarcia rynków zamówień, dzięki czemu możliwe będzie: (1) zwiększenie udziału przedsiębiorstw z UE w zamówieniach publicznych w państwach trzecich, (2) uczynienie warunków konkurencji w zamówieniach bardziej sprawiedliwymi. Stosowanie IZM nie wpłynie na istniejące zobowiązania UE wobec krajów trzecich – w tym Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) i dwustronne umowy handlowe. Rozporządzenie ustanawia procedury identyfikowania i badania barier w dostępie do zamówień państw trzecich oraz negocjacji z państwami trzecimi w celu eliminacji takich barier, a także podstawę prawną, zasady i procedury przyjmowania przez Komisję środków ograniczających dostęp do zamówień UE w razie niepowodzenia negocjacji, w drodze aktów wykonawczych KE, do których stosowania w procedurach udzielania zamówień publicznych zostaną zobowiązani zamawiający państw członkowskich UE. Inne istniejące instrumenty UE nadal mają zastosowanie do regulowania dostępu do rynku zamówień UE.

 

źródło: gov.pl/web/uzp