Rozporządzenie w sprawie zasiłków

52

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Z rozporządzenia wynika, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie o 67 zł – do 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz o 14 zł – do 528 zł dla osoby w rodzinie. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrostu wysokości tych świadczeń. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 645 zł, czyli wzrośnie o 41 zł. W przypadku pomocy dla rolników wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 288 zł do 308 zł. Zmieni się także minimalna kwota na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy – minimalna będzie wynosiła 647 zł (wzrost o 7 proc.), maksymalna – 1376 zł (wzrost o 3 proc). O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie. Wysokość kryteriów dochodowych oraz kwota poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej poddawane są weryfikacji co trzy lata.

Powiązane artykuły

źródło: www.mrpps.gov.pl