http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek europejskich zamówień publicznych w 2022 roku

26

Przedmiotem prezentowanej poniżej analizy są ogłoszenia opublikowane przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w styczniu i lutym bieżącego roku.

Liczba ogłoszeń opublikowanych    od początku roku

 

Od początku roku 2022 opublikowano łącznie 4 096 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 5 ogłoszeń o konkursach.

W tym samym okresie roku ubiegłego opublikowano 986 ogłoszeń o zamówieniach, a nie opublikowano żadnego ogłoszenia o konkursie. Oznacza to zmianę liczby ogłoszeń o zamówieniach o 315,4%. Zmieniła się także liczba ogłoszeń o wynikach zamówień – z 5 965 w roku ubiegłym do 7 147 w roku bieżącym, czyli o ok. 19,82%. (…)

Liczba ogłoszeń od początku roku powróciła do poziomu w latach 2019 i 2020. Zmniejszona liczba nowych postępowań, szczególnie w pierwszych miesiącach roku ubiegłego spowodowana była niewątpliwie wprowadzeniem nowego Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zwiększyli swoją aktywność w miesiącu poprzedzającym wprowadzenie nowego prawa (w grudniu 2020 r.), co jest widoczne na powyższym wykresie.

 

Liczba ogłoszeń opublikowanych w lutym

W analizowanym miesiącu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 099 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 3 ogłoszenia o konkursach.

 

W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano zaledwie 592 ogłoszenia o zamówieniach, natomiast nie opublikowano żadnego ogłoszenia o konkursie. Oznacza to zmianę liczby ogłoszeń o zamówieniach o 254,6%. Zmieniła się także liczba ogłoszeń o wynikach zamówień – z 2 748 w roku ubiegłym do 2 906 w roku bieżącym, czyli o ok. 5,75%.

 

Liczba ogłoszeń wg rodzaju zamówień

W lutym 134 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w roku poprzednim 42), 1176 dostaw, (w roku poprzednim 317), a 789 usług (w roku poprzednim 233). (…)

 

      Liczba „okazji biznesowych”

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele „okazji biznesowych”. W lutym, średnio rzecz biorąc każde ogłoszone postępowanie stwarzało 7,0 „okazji biznesowych” (w roku ubiegłym – 6,7).

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W lutym br. w przypadku 6,5% (w roku ubiegłym – 17,8%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona takiego właśnie projektu.

 

Liczba kontraktów zawartych w lutym

W lutym ogłoszono zawarcie 12 784 kontraktów (w roku ubiegłym – 13 245), w tym 7 198, czyli 56,3% zawarto z przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. (…)

 

Wartość kontraktów zawartych w lutym

Całkowita wartość kontraktów, o których poinformowano w ogłoszeniach opublikowanych w lutym tego roku wyniosła 14 598,9 mln zł.

W tym samym miesiącu roku ubiegłego kwota ta wynosiła 14 067,8 mln zł. Porównując do roku ubiegłego wartość kontaktów ogłoszonych w br. uległa zmianie o 3,8%.

W lutym br. wartość kontraktów, które dotyczyły robót budowlanych to 2 643,2 mln zł, dostaw to 5 197,5 mln zł, a usług to 6 758,1 mln zł. W roku ubiegłym kwoty kontraktów wynosiły odpowiednio dla robót budowlanych to 3 218,7 mln zł, dostaw to 3 952,0 mln zł, a usług to 6 897,2 mln zł. (…)

 

Wartość kontraktów od początku roku

Całkowita wartość kontraktów, o których poinformowano w ogłoszeniach opublikowanych od początku tego roku wyniosła 36 253,2 mln zł.

W roku ubiegłym kwota ta wynosiła 29 640,5 mln zł. Porównując do roku ubiegłego wartość kontaktów ogłoszonych w br. zmieniła się o 22,3%. Wartość kontraktów, które dotyczyły robót budowlanych to 5 445,4 mln zł, dostaw to 12 008,0 mln zł, a usług to 18 799,8 mln zł. W roku ubiegłym kwoty kontraktów wynosiły odpowiednio dla robót budowlanych to 5 840,9 mln zł, dostaw to 8 233,3 mln zł, a usług to 15 566,3 mln zł.

Warto zauważyć, że podane liczby dotyczą kontraktów, które mogły być zawarte jeszcze w roku poprzednim, gdyż zamawiający, szczególnie w styczniu publikują ogłoszenia zawarte jeszcze w grudniu roku ubiegłego. (…)

 

Wartość kontraktów od początku roku wg rodzaju

Od początku roku wartość kontraktów dotyczących robót budowlanych wyniosła 2 643,2 mln zł (w roku poprzednim 3 218,7 mln zł) dostaw 5 197,5 mln zł (w roku poprzednim 3 952,0 mln zł), a usług 6 758,1 mln zł (w roku poprzednim 6 897,2 mln zł). (…)

 

Postępowania unieważnione

Liczba unieważnionych w lutym postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 172, co stanowi 19,9% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 25,6%, dla dostaw – 16,7% i dla usług – 26,8%).

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert nie podlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu nie złożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. (…)

 

Liczba składanych ofert

W lutym br. w postępowaniach zakończonych zawarciem kontraktu składano średnio 2,04 oferty. W lutym roku ubiegłego liczba ta była wynosiła 2,20 oferty.

Zawarcie 53.93% kontraktów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W lutym roku minionego odsetek ten wynosił 54.16%. (…)

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem kontraktów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

 

Średni czas trwania postępowań

Średni czas trwania postępowań, których wynik ogłoszono w lutym br. wyniósł 92,1 dnia, podczas, gdy przed rokiem 96,7 dnia.

W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 123,3 (w roku ubiegłym 134,0), w przypadku dostaw 95,3 (w roku ubiegłym 99,3), a w przypadku usług 81,1 (w roku ubiegłym 86,0). (…)

 

Aktualność danych wykorzystanych w opracowaniu na dzień 15 marca 2022r.

Opr. firmy iTexa
(www.itexa.pl)

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx