RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

35

W roku 2011 nastąpił wzrost liczby ogłoszeń o zamówieniach. Świadczy to o wszczęciu przez zamawiających większej liczby postępowań, nie musi jednak oznaczać wzrostu wartości rynku zamówień publicznych. Dane na temat pełnej wartości rynku będą dostępne po podliczeniu rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, na przekazanie których zamawiający mają czas do 1 marca 2012 r.

Ubiegły rok okazał się być kolejnym w stosunku do lat ubiegłych, w którym nastąpił wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – 81,84% (w roku 2009 – 68,28%, w 2010 – 77,94). Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 13,03% postępowań (w roku 2010 – 17,20%), a w trybie zapytania o cenę udzielono 2,65% zamówień (3,55% w roku 2010). Tryb negocjacji bez ogłoszenia zastosowano w 1,22% postępowań (rok 2010 – 0,29%), przetarg ograniczony w 0,70% (0,69%), negocjacje z ogłoszeniem w 0,39% (0,13%), licytacje elektroniczne w 0,13% (0,17%) a dialog konkurencyjny w 0,04% (0,03%) przypadków. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na usługi – 38% (w roku 2010 – 36%), następnie dostawy – 37% (w roku 2010 – 36%) i roboty budowlane – 25%.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 172.620 (w 2010 – 171.710) ogłoszeń o zamówieniach oraz 177.969 (w 2010 – 190.038) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 21.287 ogłoszeń o przetargach i konkursach (18.623 w roku 2010), co stanowiło 12% wszystkich postępowań ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 52% postępowań ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie.

Powiązane artykuły

W roku 2011 nastąpił także istotny wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano procedury otwarte (zapewniające przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych). Wyniósł on 83,10% w stosunku do 65,32% w roku 2007.

Utrwaliła się praktyka stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty (w roku 2007 – 87% postępowań, w 2008 – 89%, w 2009 – 90%, a w 2010 i 2011 – 91%). Skróceniu uległ natomiast przeciętny czas trwania postępowania w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych – z 40 dni w roku 2007 do 31 dni w roku 2011 (w roku 2010 – 33 dni). W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,74 (w roku 2010 – 2,76). W przypadku robót budowlanych średnia ta wyniosła 3,88 (w roku 2010 – 3,76), a dla dostaw i usług odpowiednio 2,39 i 2,65 (w roku 2010 – odpowiednio 2,45 oraz 2,57).

Ustabilizował się system odwoławczy. W roku 2011 wpłynęło prawie tyle samo odwołań co w roku 2010. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby odwołań, w których zarzuty zostały uwzględnione przez zamawiającego i postępowanie zostało umorzone – z 10% w roku 2010 do 15% w roku 2011. Natomiast maleje liczba odwołań odrzuconych z przyczyn formalnych – z 14% w roku 2009 poprzez 10% w roku 2010 do 6% w roku 2011.

Powyższe dane pochodzą ze wstępnej informacji publicznej dotyczącej rynku zamówień publicznych w roku 2011 opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i przygotowanej na podstawie dostępnych wskaźników zawartych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pełna informacja na temat rynku zamówień publicznych będzie dostępna w „Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku”.