Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

85

Część druga.

Pojęcie „opcji“, „prawa opcji” czy „klauzuli opcyjnej“ nie zostało zdefiniowane ani w obowiązującym obecnie Prawie zamówień publicznych z 2004 r., ani w nowej ustawie, która wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku. Brak jest również takiej definicji w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych.

Konieczność określenia maksymalnej wartości opcji

Nowością jest zobowiązanie zamawiającego wprost, aby zrozumiale, precyzyjnie i jednoznacznie określił on w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia maksymalną wartość opcji (art. 441 ust. 1 pkt 1 nowego Pzp).

Korzystając z instytucji prawa opcji, zamawiający powinien więc każdorazowo określić przedmiot zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany i wskazać dodatkowy zakres, którego realizacja jest jego uprawnieniem, z  jakiego skorzysta w określonych okolicznościach i zakresie. Dla tego dodatkowego, opcyjnego zakresu zamówienia podać musi wartość tj. „maksymalną wartość opcji“. (…)

 

Anita Elżanowska

 

Poza tym w artykule:

  • Zakaz modyfikacji ogólnego charakteru umowy
  • Prawo opcji a unieważnienie postępowania z uwagi na brak środków
  • Prawo opcji a udzielanie zamówień podobnych w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.