http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szacowanie wartości zamówienia

50

 

Powiązane artykuły

Jedną z podstawowych czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia jest dokładne oszacowaniejego wartości. Ustalenie wartości zamówienia ma dla zamawiającego istotne znaczenie nie tylko z uwagi na konieczność zaplanowania wydatków w budżecie, ale też z wielu przyczyn wynikających z samej procedury udzielania zamówień publicznych. Zasady dotyczące ustalenia wartości zamówienia regulują przepisy art. 32 – art. 35 Pzp. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z treści art. 32 ust. 1 Pzp, podstawą do ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (wynagrodzenie netto), ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Wartość zamówienia ustala się na podstawie przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy, a nie – jak błędnie niekiedy przyjmują zamawiający – na podstawie ceny, jaką faktycznie trzeba będzie zapłacić wykonawcy. W większości przypadków zamawiający nie jest bowiem w stanie ustalić rzeczywistej wartości zamówienia na moment wszczęcia postępowania, dlatego też ustawodawca uznał w tym zakresie prymat prognozowanej, tj. szacunkowej wartości zamówienia. W efekcie wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak i rzeczywista wartość zamówienia (tj. kwota wskazana w umowie) mogą różnić się od wartości szacunkowej, określonej na podstawie art. 32 ust. 1 Pzp i nie stanowić tożsamych wartości. Z przytoczonego przepisu wynika nadto, że zamawiający szacując wartość zamówienia ma obowiązek wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy. Oznacza to, że istotne jest uwzględnienie łącznej wartości wynagrodzenia netto należnego wykonawcy, to jest wszystkie składniki tego wynagrodzenia, jakie zgodnie z przewidywaniami trzeba będzie zapłacić wykonawcy przez cały okres trwania umowy o zamówienie publiczne.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx