Umowy o zamówienia publiczne

41

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w jest w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Jest to zasadniczy cel prowadzonego postępowania. Dlatego też zgodnie z art. 36 Pzp jednym z elementów SIWZ są istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo projekt (wzór) umowy. Co musi zawierać projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, aby spełnić minimalne wymogi ustawy?

 

Marcin Meducki