http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym miesiącu 2020 roku

35

W styczniu 2020 roku polscy zamawiający opublikowali 24.615 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 19.895, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 4.720. Nie opublikowano żadnego ogłoszenia dotyczących koncesji. W styczniu roku ubiegłego opublikowano 26.059 ogłoszeń, w BZP 21.155, w TED 4.904.

 

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 6.597 ogłoszeń o zamówieniu (w styczniu 2019r. – 7.550), a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 13 (w styczniu 2019r. 6). Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w 2020 roku jest mniejsza o 6% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2019.

 

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w BZP przedstawia poniższy diagram:

 

Diagram ze str. 1 „Informacji o polskim rynku zamówień publicznych (…) „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2018 – 2020”.

 

W roku 2020 liczba opublikowanych w BZP ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest o około 14% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2019 (7.561 ogłoszeń).Stanowią one 33,24% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (31,20%),a następnie dostawy (38,52%) i usługi(30,29%).

 

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 13.365, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.220, a w TED 3.145. Dla porównania – w styczniu 2019 roku opublikowano łącznie 13.442 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w BZP 10.137 i w TED 3.305.

 

Diagram ze str. 2 „Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych (…) „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)”.

 

Z ogłoszeń publikowanych w TED wynika, że większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 87,20%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 9,74%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,29%, przetarg ograniczony – 2,36%, dialog konkurencyjny – 0,19%, partnerstwo innowacyjne – 0,03%, wyniki konkursu – 0,19%.

 

Podobnie jak w przypadku zamówień, których wartość przekracza progi europejskie, zdecydowaną większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 85,33% wszystkich udzielonych zamówień. Poniżej szczegółowa struktura trybów w jakich udzielono zamówień opracowana na podstawie ogłoszeń opublikowanych w BZP styczniu 2020r.:

 

Tabela ze str. 3 „Informacji o polskim rynku zamówień publicznych (…).

W styczniu roku bieżącego polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 80 zamówień (2,54% wszystkich udzielonych zamówień). Dla porównania  – w styczniu 2019 r. zagraniczni wykonawcy uzyskali 96 zamówień na łączną kwotę 434.276.872 zł. W tym okresie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 10 kontraktów (w styczniu 2019 – 9).

 

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim i europejskim
rynku zamówień publicznych
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx