Równe traktowanie wykonawców spoza Unii Europejskiej

133

Zgodnie z art. 7 ust. 1  Prawa zamówień publicznych „zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

 

Włodzimierz Dzierżanowski
Marta Kittel