http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane jako przesłanka przy ocenie rażąco niskiej ceny

75

Część druga

 

Szacowanie wartości zamówienia regulują przepisy art. 28 – 36 Działu I Rozdziału 5 „Szacowanie wartości zamówienia i konkursu” Prawa zamówień publicznych. Kluczowe znaczenie ma tu norma zawarta w art. 28 która wskazuje, iż czynność ta powinna być przeprowadzona z należytą starannością.

 

WZYWANIE WYKONAWCY DO WYJAŚNIEŃ W ZAKRESIE CENY RAŻĄCO NISKIEJ

 

Do powiązania wartości szacunkowej z oceną ceny, w kontekście wątpliwości, czy nie jest ona rażąco niska, ustawa odnosi się przepisami Działu II Rozdziału 5 „Ocena ofert”  art. 224.

 

Ustęp 2 tego przepisu stanowi, iż w przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, z wyjątkiem ofert złożonych po terminie oraz ofert zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (oferty podlegające odrzuceniu), zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

 

Na marginesie omawianej kwestii warto podkreślić istotną zmianę, jaką wprowadza aktualnie obowiązująca ustawa w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, nakazując de facto  zamawiającemu – przed badaniem ofert w zakresie ceny rażąco niskiej – odrzucić oferty złożone po terminie – co jest najczęściej bezsporne – oraz oferty zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Takie ujęcie procedury badania i oceny ofert jest warte zarówno podkreślenia, jak i pozytywnej oceny, jako że w dalszej kolejności tylko ceny pozostałych ofert (nie podlegających odrzuceniu na podstawie przesłanek wskazanych przepisem art. 226 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 10) kształtują jeden z instrumentów oceny cen ofertowych –  średnią arytmetyczną cen. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁAD KONKRETNEGOPOSTĘPOWANIA
  • PODSUMOWANIE
  • KONKLUZJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx