Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane jako przesłanka przy ocenie rażąco niskiej ceny

70

Część druga

 

Szacowanie wartości zamówienia regulują przepisy art. 28 – 36 Działu I Rozdziału 5 „Szacowanie wartości zamówienia i konkursu” Prawa zamówień publicznych. Kluczowe znaczenie ma tu norma zawarta w art. 28 która wskazuje, iż czynność ta powinna być przeprowadzona z należytą starannością.

 

WZYWANIE WYKONAWCY DO WYJAŚNIEŃ W ZAKRESIE CENY RAŻĄCO NISKIEJ

 

Do powiązania wartości szacunkowej z oceną ceny, w kontekście wątpliwości, czy nie jest ona rażąco niska, ustawa odnosi się przepisami Działu II Rozdziału 5 „Ocena ofert”  art. 224.

 

Ustęp 2 tego przepisu stanowi, iż w przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, z wyjątkiem ofert złożonych po terminie oraz ofert zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (oferty podlegające odrzuceniu), zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

 

Na marginesie omawianej kwestii warto podkreślić istotną zmianę, jaką wprowadza aktualnie obowiązująca ustawa w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, nakazując de facto  zamawiającemu – przed badaniem ofert w zakresie ceny rażąco niskiej – odrzucić oferty złożone po terminie – co jest najczęściej bezsporne – oraz oferty zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Takie ujęcie procedury badania i oceny ofert jest warte zarówno podkreślenia, jak i pozytywnej oceny, jako że w dalszej kolejności tylko ceny pozostałych ofert (nie podlegających odrzuceniu na podstawie przesłanek wskazanych przepisem art. 226 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 10) kształtują jeden z instrumentów oceny cen ofertowych –  średnią arytmetyczną cen. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁAD KONKRETNEGOPOSTĘPOWANIA
  • PODSUMOWANIE
  • KONKLUZJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.