Warunki udziału w postępowaniu i rażąco niska cena

40

Znacznie więcej spornych problemów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, a także pomiędzy wykonawcami pojawia się w wyniku wysokości zaproponowanych cen za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Problem rażąco niskiej ceny, pojawiający się w wielu postępowaniach, jest trudny i złożony. Jednym z głównych źródeł tego stanu jest brak definicji rażąco niskiej ceny, gdyż przepisy krajowe, unijne, a także orzecznictwo ETS i krajowe nie wykształciły pojęcia „rażąco niskiej ceny”.