http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Warunki udziału w postępowaniu

68

Podczas każdego postępowania zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić ocenę zdolności wykonawców do udziału w tym postępowaniu, a tym samym do realizacji zamówienia, które jest jego przedmiotem. Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ich spełniania oraz dokumenty, które to potwierdzają muszą być wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ).

Część warunków to określone w ustawie warunki minimalne, które musi spełnić każdy wykonawca. Opisane są w art. 24 i dotyczą podstaw wykluczenia z powodu zaległości podatkowych, karalności czy nierzetelnego wykonania poprzednich zamówień. Natomiast część, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, dotyczy warunków wskazywanych samodzielnie przez zamawiającego.

 

Warunki podmiotowe

Określenie warunków udziału w postępowaniu następuje na podstawie art. 22 ust. 1a oraz 36 ust. 1 pkt 5 ustawy. Co do zasady, polega na wskazaniu przez zamawiającego w treści SIWZ minimalnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kondycji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej potencjalnych wykonawców. Ustawa określa jedynie ogólne kierunki, jakich mogą dotyczyć te warunki, dlatego zamawiający musi je szczegółowo sprecyzować i określić próg ich spełnienia.

Jest to jeden z kluczowych elementów SIWZ, przesądzających o prawidłowości prowadzonego postępowania. Warunki są kryterium odcinającym część wykonawców od możliwości wzięcia udziału w postępowaniu zależnym od jego specyfiki, dlatego muszą być uzasadnione i przygotowane przez zamawiającego po starannej analizie konkretnych potrzeb. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zasady ustalania warunków podmiotowych
  • Zasady opisu i oceny spełnienia warunków podmiotowych w SIWZ
  • Warunki dotyczące posiadania uprawnień zawodowych
  • Warunki dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej
  • Forma dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
  • Konkluzja

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx