Wątpliwości dotyczące ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

121

Celem ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych jest uregulowanie konkretnych, ściśle określonych co do miejsca i czasu, wymagalnych wierzytelności pieniężnych podwykonawców. Ustawa obejmuje tych przedsiębiorców, którzy wykonali prace związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy zawartej z wykonawcą i nie otrzymali od niego należnego wynagrodzenia.

Powiązane artykuły