Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie na podstawie kryteriów oceny ofert

61

PRZYKŁADY POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

 

Cechy pozacenowych kryteriów oceny ofert można podsumować następująco:

 związane z przedmiotem zamówienia – dotyczą dostaw/usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia (w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek), nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia,

 

Anna Szymańska