Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie na podstawie kryteriów oceny ofert

21

PRZYKŁADY POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

 

Cechy pozacenowych kryteriów oceny ofert można podsumować następująco:

 związane z przedmiotem zamówienia – dotyczą dostaw/usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia (w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek), nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia,

 

Anna Szymańska

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.