Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie na podstawie kryteriów oceny ofert

46

Część pierwsza

Anna Szymańska

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, obok opisu przedmiotu zamówienia i warunków przyszłej umowy, stanowią główne odzwierciedlenie potrzeb i wymagań zamawiającego co do cech nabywanego produktu, usługi czy roboty budowlanej. Dlatego też stanowią jeden z najistotniejszych elementów każdego postępowania o