http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wybór oferty w trybie art. 94 ust. 3

55

Czy wybór oferty w trybie art. 94 ust. 3 Pzp jest czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Odpowiedź na to pytanie nastręcza wiele trudności, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie nie jest jednolite.
Wbrew pozorom problem ten ma istotne znaczenie, także z punktu widzenia możliwości wniesienia odwołania wobec czynności wyboru oferty w oparciu o wskazany przepis. Przypomnijmy, przepis art. 94 ust. 3 Pzp stanowi, że „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1”. Nie jest w tym miejscu istotna przesłanka, którą kieruje się zamawiający dokonując wyboru oferty spośród pozostałych ofert, tj. czy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, czy też nie znosi zabezpieczenia, natomiast istotny jest sam fakt wyboru kolejnej oferty.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx