WYROK z dnia 9 kwietnia 2014 r. Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny – Odwoławczy

39

U z a s a d n i e n i e

 

 (…) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Obwodnicy w miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiska -Szczucin – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 – 550 do km205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.