Zamawianie świadczeń zdrowotnych

51

Zamawianie świadczeń zdrowotnych jest wyłączone z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych, wymaga jednak znajomości kilku aktów prawnych, które nie zawsze są ze sobą spójne.

Powiązane artykuły

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła istotne zmiany odnoszące się do trybu zawierania umów między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.