Zamawianie usług bankowych. Część pierwsza

52

JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym dyskonto od emitowanych przez JST papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej, a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna (art. 92 ust. 1). Powyższe ograniczenie stosuje się także do jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa (art. 92 ust. 2).