Zasady udzielania zamówień sektorowych oraz nieprawidłowości występujące w sektorowych zamówieniach komunalnych

48

Na podstawie dotychczasowej praktyki związanej z kontrolą zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających sektorowych można wyróżnić cały szereg nieprawidłowości o rożnym znaczeniu. Mają one zazwyczaj odmienne skutki, począwszy od nieistotnych uchybień o charakterze jedynie formalnym, skończywszy na udzielaniu zamówień sektorowych w sposób ograniczający uczciwą konkurencje. Analiza wyników dotychczasowych kontroli pokazuje w szczególności, że postępowania o udzielenie zamówień sektorowych jedynie w niewielkim stopniu oparte są o tryby konkurencyjne – co dotyczy zarówno przypadków w których zamawiający sektorowi zobowiązani są do stosowania Pzp, jak i pozostałych przypadków, w których zamawiający sektorowi stosują własne regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień. Zakres działań ograniczających konkurencję jest szeroki i obejmuje obok naruszania Pzp także opracowywanie i stosowanie własnych uregulowań, preferujących niekonkurencyjne tryby wyłaniania kontrahentów lub udzielanie zamówień podmiotom uprzywilejowanym, z pominięciem zasady powszechności udzielania zamówienia w trybie Pzp wyrażonej w art. 7 ust. 3. Najczęściej skutkuje to zawyżonymi cenami za nabywane usługi, dostawy lub roboty budowlane, a także sprzyja możliwości wystąpienia mechanizmów korupcjogennych poprzez nadużywanie uznaniowości i dowolności postępowania w prowadzonych przetargach czy brak ich pełnej jawności.