http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiany projektowane w zakresie podwykonawstwa

47

Zasady dotyczące korzystania z podwykonawców określone zostały zarówno w prawie unijnym, jak i w przepisach Prawa zamówień publicznych. Angażowanie ich jest niezwykle popularne zarówno wśród konsorcjów, jak i wykonawców występujących samodzielnie w postępowaniu o udzielnie zamówienia. Już w preambułach dyrektyw odnoszących się do zamówień publicznych określono, iż w celu zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku zamówień publicznych zaleca się uwzględnienie przepisów dotyczących podwykonawstwa. Problematyka ta została ujęta także w art. 25 dyrektywy klasycznej i art. 37 dyrektywy sektorowej. Zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Ustawa nie przyznaje zamawiającemu uprawnienia do żądania wskazania w ofercie nazw proponowanych podwykonawców, a jedynie wskazanie zakresu prac, jaki będzie zlecony podwykonawcom. Rozwiązanie takie jest spójne z brakiem co do zasady możliwości weryfikowania przez zamawiającego zdolności podwykonawców do wykonania określonych zadań.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx