Aneksowanie umów w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

40

Część pierwsza

 

Na gruncie zamówień publicznych, generalną zasadą wynikającą z art. 140 ust. 1 i 3 Pzp jest to, że wykonywany przedmiot umowy musi być tożsamy z tym, jaki wykonawca zobowiązał się wykonać w ofercie przetargowej, ten zaś z kolei musi odpowiadać opisanemu przedmiotowi zamówienia, zawartemu w SIWZ. Zasada ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie doznaje ograniczeń ani modyfikacji
niezależnie, od sposobu wynagradzania wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Radosław Pruszowski