http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Art. 92 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych

91

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzona została do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

Uwagi wstępne

Nowa regulacja wprowadza szereg zmian w obszarze prawa zamówień publicznych, w tym zamiany w zakresie środków ochrony prawnej, które mają na celu zapewnienie efektywności dyrektywom w sprawie zamówień publicznych w wewnętrznych porządkach prawnych państw członkowskich UE/WE, a w szczególności efektywności takim zasadom jak uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców.

 

W świetle nowego Prawa zamówień publicznych organami, które sprawują kontrolę legalności udzielania zamówień publicznych są Krajowa Izba Odwoławcza oraz Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd zamówień publicznych, który po 31 grudnia 2020 roku jest jedynym sądem rzeczowo i miejscowo właściwym do rozpoznawania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Izby.

Powołanie jednego sądu zamówień publicznych z pewnością przyczyni się nie tylko do ujednolicenia orzecznictwa sądów w sprawach zamówień publicznych, ale również do ujednolicenia orzecznictwa Izby. Warto również podkreślić, że pod rządem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w większym niż dotychczas stopniu zapewnienie efektywności prawu zamówień publicznych będzie również realizowane przez Sąd Najwyższy.

 

Zasadniczym problemem, z którym musi obecnie zmierzyć się Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd zamówień publicznych, jest kwestia wykładni przepisów intertemporalnych, które zostały uregulowane m.in. w art. 92 ustawy przepisy wprowadzające Pzp.

Brzmienie przepisu art. 92 ustawy przepisy wprowadzające Pzp nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie przepisy należałoby stosować do postępowania ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienie Prezesa Izby, która wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych po 31 grudnia 2020 roku w sytuacji, w której odwołanie na czynności zamawiającego zostało złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jeszcze przed 1 stycznia 2021 roku i postępowanie odwoławcze nie zostało zakończone przed wskazaną datą. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wykładnia językowa przepisu art. 92
  • Wykładnia funkcjonalna art. 92 ust. 1 i 2
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx