http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsorcjum w nowym Prawie zamówień publicznych

275

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy zdecydował, że o zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również wykonawcy, którzy chcą uczynić to wspólnie. Celem takiego rozstrzygnięcia jest wzmocnienie konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w dziale I w przepisach art. 58 – 60 Prawa zamówień publicznych, w dziale II, w przepisach art. 117 i art. 125 ust. 4 oraz w dziale  VII w przepisie art. 445.

 

KONSORCJUM W DYREKTYWIE KLASYCZNEJ

Krajowa regulacja, co do zasady, stanowi odwzorowanie przepisu art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz motywu 15 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym  grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia, mogą brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Instytucje zamawiające nie mogą wymagać od nich posiadania określonej formy prawnej, by grupy te mogły przedłożyć ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału (art. 19 ust. 2 dyrektywy klasycznej).

W razie potrzeby instytucje te mogą w dokumentach zamówienia sprecyzować sposób, w jaki grupy wykonawców mają spełnić wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej lub zdolności technicznej i zawodowej, pod warunkiem że jest to obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne. Państwa członkowskie mogą określić standardowe warunki określające, w jaki sposób grupy wykonawców mają spełniać te wymogi (art. 19 ust. 2 dyrektywy klasycznej).

 

Warunki realizacji zamówienia przez konsorcjum odmienne od warunków nakładanych na pojedynczych uczestników muszą również być obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne (motyw 15 dyrektywy klasycznej).

Niezależnie od powyższego, instytucje zamawiające mogą wymagać, by grupy wykonawców przyjęły określoną formę prawną w przypadku udzielenia im zamówienia, w zakresie, w jakim taka zmiana  jest niezbędna do zadowalającej realizacji zamówienia (art. 19 ust. 3 dyrektywy klasycznej).

 

Poza tym w artykule:

  • KONSORCJUM W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSORCJUM
  • SPEŁNIANIE WARUNKÓW PRZEZ KONSORCJUM
  • DOŚWIADCZENIE KONSORCJUM
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx