http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aspekty ekonomiczne i rynkowe nowego Prawa zamówień publicznych

118

ASPEKTY RYNKOWE NOWEGO PZP

 

Rynek jako kategoria ekonomiczna

Jak słusznie zauważa E. Kucharska-Stasiak, rynek w ujęciu ekonomicznym interpretowany jest w zależności od tego, na podstawie założeń której szkoły ekonomicznej będziemy go interpretować. A zatem, w przypadku ekonomii neoklasycznej rynek będzie interpretowany jako mechanizm alokacji zasobów, którego trzema podstawowymi elementami są: popyt, podaż oraz cena.

Według ekonomii instytucjonalnej szczególnie istotne znaczenie w kreowaniu popytu i podaży przypisać należy instytucjom otaczającym rynek. W pierwszym rzędzie do instytucji tych zaliczyć należy system prawny i wynikające z niego procedury jak również państwo i jego agendy wyspecjalizowane w stosowaniu tych procedur. Ekonomia behawioralna wreszcie koncentruje się na analizie ludzkich zachowań na rynku wynikających z odczuć psychologicznych ludzi.

Jak łatwo zauważyć, w przypadku rynku zamówień publicznych szczególne znaczenie ma interpretacja instytucjonalna, bowiem system prawa powszechnego, zarówno krajowego jak i unijnego, jak również Urząd Zamówień Publicznych oraz inne agendy rządowe w zasadniczy sposób przesądzają o sposobie i ostatecznych efektach funkcjonowania tego szczególnego rynku, na którym zamawiający jest jedynie depozytariuszem interesu ogólnospołecznego.(…)

 

Poza tym w artykule:

  • ASPEKTY EKONOMICZNE NOWEJ USTAWY
  • NIEDOSTATECZNA KOHERENCJA NOWEJ USTAWY

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx