http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

AUTORZY DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA

186

A więc Państwo zdecydowali! Podsumowaliśmy właśnie wyniki głosowania i już wiemy, kto został wybrany Autorem dwudziestopięciolecia, kto zajął drugie i trzecie miejsce, kto zmieścił się „w dziesiątce”, a kto lokuje się w dalszej kolejności.

Głosowanie, przeprowadzane w trybie online na stronie internetowej DORADCY trwało od 1 lutego do 15 kwietnia i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zakładkę z formularzem służącym do oddania głosu odwiedzono ponad 3,5 tysiąca razy, natomiast swój głos oddało 1.516 osób. Według nas to liczba imponująca.

Przypomnijmy – Autora dwudziestopięciolecia wybierali Państwo z grona sześćdziesięciu Autorów, którzy od początku istnienia DORADCY opublikowali na jego łamach co najmniej dziesięć artykułów merytorycznych. Ich nazwiska, notki biograficzne oraz tytuły niektórych publikacji zamieściliśmy w numerze styczniowym, a także na naszej stronie internetowej. Byli wśród nich zarówno Autorzy z pierwszych numerów Doradcy, tacy, którzy niedawno „pojawili się” na jego łamach, ale także tacy, którzy są z Państwem od początku do teraz. Wybór był więc niezwykle trudny, a głosy, jak pokazały ostateczne wyniki głosowania, mocno „rozstrzelone”. Dotyczyło to większości osób poddanych „pod głosowanie”, ale nie jego zwycięscy, który wygrał ze zdecydowaną przewagą.

 

ZDECYDOWALI PAŃSTWO, ŻE AUTOREM DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA MIESIĘCZNIKA „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” ZOSTAŁ

 

RADOSŁAW PRUSZOWSKI

który uzyskał blisko dwadzieścia procent wszystkich oddanych głosów.

Drugą lokatę uzyskała

 

LUIZA ŁAMEJKO

na którą głosowało ponad osiem procent uczestników głosowania.

Na trzeciej pozycji uplasował się

 

CYPRIAN ŚWIŚ

uzyskując blisko sześć procent oddanych głosów.

W czołowej dziesiątce znaleźli się ponadto:

 

WŁODZIMIERZ DZIERŻANOWSKI

MAŁGORZATA STRĘCIWILK

TOMASZ CZAJKOWSKI

TOMASZ KRZYŻANOWSKI

EWA WIKTOROWSKA

MARZENA JAWORSKA

DARIUSZ KOBA

 

Interesujące są dane dotyczące uczestników głosowania, choć wielu spośród nich nie wypełniło króciutkiej ankietki odnoszącej się do ich statusu. Niemniej jednak z uzyskanych danych wynika, że blisko ¼ głosujących reprezentowało zamawiającego, natomiast na kolejnych pozycjach znaleźli się reprezentanci: wykonawców, środowiska naukowego, „innego podmiotu lub środowiska”, kancelarii prawnych oraz firm doradczych i szkoleniowych. Ciekawe jest też to, że wśród ogółu głosujących lekką przewagę mają stali Czytelnicy DORADCY, którym liczbowo prawie dorównują osoby, czytające DORADCĘ okazjonalnie.

Ogłaszając powyższe zwycięskiej trójce, a przede wszystkim AUTOROWI DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA, serdecznie gratulujemy historycznego sukcesu i życzymy sukcesów dalszych.

Gratulujemy także Autorom, którzy głosami Państwa znaleźli się w pierwszej dziesiątce listy laureatów oraz wszystkim pozostałym osobom występującym na „liście do głosowania”, bowiem na każdą z nich głosy były oddawane.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom głosowania za oddanie głosu, ale przede wszystkim za to, że w ten sposób potwierdziliście Państwo swój związek z DORADCĄ oraz wyraziliście uznanie dla Autorów, którzy przez ćwierć wieku publikowali na jego łamach swoje artykuły. Dla każdego z nich jest to chyba nagroda najcenniejsza.

 

RADOSŁAW PRUSZOWSKI

Pan Radosław jest bez wątpienia pierwszoplanową postacią jubileuszowego numeru DORADCY. Przede wszystkim dlatego, że wybrany został Autorem dwudziestopięciolecia, ale także dlatego, że jest jedną z osób, które występują na okładkowym rysunku. Ponieważ trafił tam przed zakończeniem głosowania na Autora Dwudziestopięciolecia, Jego obszerny biogram prezentujemy w części zatytułowanej „Ludzie z okładki”. W tym miejscu skoncentrujemy się przede wszystkim na dorobku autorskim Pana Radosława oraz Jego współpracy z DORADCĄ.

Jakiś czas temu zgodził się dołączyć do grona Stałych Współpracowników naszego miesięcznika i od tamtej pory kilka razy w roku publikuje w DORADCY swoje artykuły. Ponieważ jest starszym Inspektorem w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalizującym  się w kontroli udzielania zamówień publicznych, wszystkie jego publikacje są mocno osadzone w zamówieniowych realiach. Prawie w każdym jego artykule znajduje się rozdział zatytułowany „Przykład z życia wzięty” lub podobnie, zawierający opis konkretnej sytuacji („stanu faktycznego”), z odpowiednim komentarzem ulokowanym w omawianej problematyce. Może między innymi to właśnie zadecydowało, że zagłosowali Państwo na Niego?

Współpracę z naszym miesięcznikiem podjął w 2008 roku, publikując w numerze sierpniowym artykuł pt. „Omyłki rachunkowe oraz błędy w obliczeniu ceny ofertowej”. Do chwili obecnej na łamach DORADCY ukazało się blisko 80 artykułów jego autorstwa. Są wśród nich między innymi następujące: „Wyłączenie z udziału
w postępowaniu niektórych osób występujących po stronie zamawiającego” (Nr 3/11), „Najczęstsze problemy w udzielaniu zamówień publicznych na dostawy produktów spożywczych” (Nr 2/13), „Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu” (Nr 12/15), „Konsekwencje niewykonywania wyroków orzeczonych przez Krajową Izbę Odwoławczą” (Nr 9/17), „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych” (Nr 7/20), „Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w ujęciu praktycznym” (Nr 3-5/21).

W tym miejscu warto też przypomnieć, że w roku 2014, w ankiecie przeprowadzonej przez Redakcję z okazji wydania dwusetnego numeru DORADCY, nasi Czytelnicy, zapytani o autorów, wskazali Go na pozycji trzeciej. Znalazł się wówczas w towarzystwie znanych i uznanych autorów, bowiem na pierwszym miejscu był Janusz Dolecki, a na drugim Andrzej Banaś.

 

LUIZA ŁAMEJKO

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pogłębiając swoją wiedzę w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz zamówień publicznych. Wieloletni wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Członek Krajowej Izby Odwoławczej od początku jej istnienia do dnia dzisiejszego, w latach 2009 – 2012 Wiceprezes KIO. Poza sferą orzeczniczą zaangażowana w działalność związaną z organizacją i funkcjonowaniem pracy Izby. W tym zakresie aktywnie działała na rzecz stworzenia formalnoprawnych ram pozwalających na efektywną pracę Izby m.in. jako współautorka projektów aktów wewnętrznych KIO, brała również udział w tworzeniu dokumentów sprawozdawczych Izby. Jako Wiceprezes Izby podejmowała starania w kierunku włączenia Izby w tok prac legislacyjnych nad aktami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zamówień publicznych, uczestnicząc aktywnie w procesie konsultacji projektów tych aktów prawnych z ramienia Izby.

Praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z ramienia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Z ramienia UKIE w okresie przedakcesyjnym odpowiedzialna była bezpośrednio za prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych z funduszu Phare. Po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej nadzorowała wiele projektów rozwojowych i infrastrukturalnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Jako członek zespołów redakcyjnych serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze” oraz „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO” zaangażowana była w udostępnienie kierunków orzecznictwa uczestnikom rynku zamówień publicznych.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa. Na łamach DORADCY, a właściwie Dodatku „Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku” zadebiutowała stosunkowo niedawno – w styczniu 2020 roku – artykułem pt.  „Nowe ujęcie zasady jawności oraz jej ustawowe ograniczenia”. Potem były między innymi artykuły pt. „Nowe zasady sporządzania planu postępowań (Nr 3/20), „Przetarg nieograniczony i specyfikacja warunków zamówienia” (Nr 9/20), „Modernizacja przesłanek do unieważnienia postępowania w nowym Pzp” (Nr 12/20),

„Udzielanie zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi” (Nr 2/21),Przebieg postępowania odwoławczego. Posiedzenie i rozprawa przed KIO” (Nr 9/21),Rola KIO w procesie kontroli Prezesa UZP – zastrzeżenia od wyników kontroli” (Nr 12/21). Jak sama mówi – będąc autorką publikacji zamieszczonych w Dodatku, ukazującym się wraz z DORADCĄ, de facto stała się współautorką pierwszego kompleksowego komentarza do nowego Prawa zamówień publicznych.

Zainteresowania Pani Luizy dziedziną prawa wykraczają poza obszar zamówień publicznych. Jako absolwentka Studiów Doktoranckich jest w toku przygotowywania rozprawy doktorskiej z obszaru procedury karnej.

 

CYPRIAN ŚWIŚ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Naczelnik Wydziału Postępowań o Zamówienia Publiczne w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Nieplanowaną uprzednio przygodę z zamówieniami publicznymi rozpoczął w 2013 r., od pracy na stanowisku protokolanta w Krajowej Izbie Odwoławczej, przy niemal zerowej znajomości Pzp. J            ego przepisy poznawał podczas codziennego udziału w rozprawach KIO. Z tego okresu wspomina szczególnie dwie sprawy: pierwszą dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Warszawy – bodajże najdłuższą pod względem ilości rozpraw w historii KIO, oraz drugą, dotyczącą świadczenia usług pocztowych dla sądownictwa, której konsekwencje w postaci odbierania korespondencji sądowej, np. w sklepach spożywczych, z pewnością utkwiły w pamięci wielu Polakom.

Po zakończeniu pracy protokolanta, dalsze doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań, kontroli oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych zbierał pracując w Urzędzie Zamówień Publicznych (kontrole) oraz kolejno u zamawiających sektorowych (prowadzenie postępowań), rządowych (prowadzenie postępowań) i samorządowych (nadzór nad prawidłowością udzielania zamówień, prowadzenie szkoleń z praktycznych aspektów stosowania Pzp).

Na łamach DORADCY zadebiutował w październiku 2015 roku dwuczęściowym artykułem, napisanym wspólnie z Krzysztofem Michalakiem, pt. „System kwalifikowania wykonawców”. Potem były kolejne, między innymi „Ograniczenie możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego” (Nr 11/18), „Zakres zamówienia dopuszczalny do zlecenia podwykonawcy” (Nr 3/19), „Ocena dokumentów niewymaganych” (Nr 9/19), „Przedłużenie terminu związania ofertą” (Nr 1/20), „Skuteczność trybów cenowych” (Nr 4/20), „Tryb podstawowy – ryzykowny wariant z art. 275 pkt 2 Pzp” (Nr 7/21). W Dodatku między innymi ukazał się jego artykuł pt. „Wybór oferty najkorzystniejszej i unieważnienie postępowania z uwzględnieniem kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach krajowych” (1/21).

Prywatnie – od kilku lat mieszkaniec podwarszawskiego Piastowa, urodzony i wychowany w Janowie Lubelskim, mieście pośród morza lasów. Szczęśliwy mąż Joanny i tata Marceliny, od kilku miesięcy właściciel Pabla – uroczego pieska rasy cavalier. Amatorski pasjonat biegania – w sposób do dziś nie do końca wyjaśniony udało się mu ukończyć maraton i kilka półmaratonów. Fan gier planszowych, amerykańskich sitcomów i książek fantasy. Przyznał się, iż dużą satysfakcję sprawia mu gotowanie, twierdzi zapewne nie bez racji, że własnoręcznie zrobiona pizza czy chleb smakuje lepiej, niż pizza serwowana w restauracji czy bochenek kupiony w piekarni.

Wieczny optymista pomimo tego, że nader często przekonuje się o słuszności Praw Murphy’ego, m.in.: w sklepach (druga kolejka jest zawsze szybsza), w domu (powinieneś być przerażony, gdy dziecko jest zbyt cicho), czy w pracy (jeśli myślisz, że wszystko idzie dobrze, to na pewno nie wiesz wszystkiego).

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx