przeglądanie Kategoria

Interpretacje / Wyjaśnienia

Zamówienia krajowe i unijne

Przepisy Prawa zamówień publicznych uzależniają formalno-prawny rygoryzm procedur, które muszą być zastosowane dla wyboru…

Kary umowne

Jednym z istotnych ryzyk w umowach w sprawie zamówień publicznych, które mają albo co najmniej powinny mieć swoje odzwierciedlenie…