Kary umowne

33

Jednym z istotnych ryzyk w umowach w sprawie zamówień publicznych, które mają albo co najmniej powinny mieć swoje odzwierciedlenie w cenie oferty wykonawcy są okoliczności, które mogą spowodować naliczenie kary umownej, rodzaj kary umownej i jej wysokość.

Ewa Wiktorowska