Zamówienia krajowe i unijne

43

Przepisy Prawa zamówień publicznych uzależniają formalno-prawny rygoryzm procedur, które muszą być zastosowane dla wyboru wykonawcy zamówienia, od jego wartości szacunkowej. Konieczność zastosowania kolejnych wymogów formalnych następuje wówczas, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza określone przepisami ustawy i wyrażone w euro kwoty, określane jako „kwoty progowe”.

Katarzyna Ronikier-Dolańska