Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

26

Z pozoru rutynowa czynność zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, związana z udzielaniem odpowiedzi na pytania do treści SIWZ niejednokrotnie może znacząco skomplikować postępowanie. Szczególnie w okolicznościach, gdy poprzez treść udzielonych wyjaśnień zamawiający nieświadomie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Cyprian Świś