http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Instytucja wadium w zamówieniach publicznych

38

Część pierwsza

 

Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia „wadium”. Według Słownika Języka Polskiego „wadium” to „kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni ani nie wycofa złożonej oferty”.

 

ROLA I ZNACZENIE WADIUM

Według Wikipedii „wadium” to „określona suma pieniędzy lub zabezpieczenie jej zapłaty (np. w postaci gwaranci lub poręczenia), składane w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków postępowania prowadzącego do zawarcia umowy (w szczególności przetargu lub aukcji)  oraz zabezpieczenia samego zawarcia tej umowy. Stanowi wyraz zabezpieczenia interesów organizatora przed niesolidnym oferentem czy ofertą złożoną w celu rozbicia przetargu”.

W związku z treścią art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych instytucja wadium, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, ma odpowiednie oparcie w postanowieniach art. 704 Kodeksu cywilnego, który w ust. 1 stanowi, iż „w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium)”.

W ust. 2 tego przepisu czytamy, że „jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYBRANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WADIUM
  • ZWROT WADIUM
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx