http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawidłowość dokumentu wadialnego

74

Część pierwsza

Weryfikacja poprawności dokumentu wadialnego odbywa się w toku badania wszystkich złożonych ofert, a przed ich oceną w oparciu o przyjęte przez zamawiającego kryteria. Czynność ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości prowadzonego postępowania, gdyż oferty podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 nie mogą być poddawane ocenie.

Wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, czyli w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia jest prawidłowe zawsze wówczas, gdy daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Dopiero wówczas spełnia ono funkcję zabezpieczającą.

Mając na uwadze, że gwarancja wadialna lub poręczenie jest dokumentem sporządzanym na potrzeby konkretnego postępowania istotne jest, żeby treść takiego dokumentu wadialnego uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w SWZ i dawała mu taki sam poziom bezpieczeństwa, jak suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy.

 

W szczególności zamawiający, dokonując weryfikacji dokumentu wadialnego, musi zwrócić szczególną uwagę na kwestie dotyczące:

  • możliwości zidentyfikowania, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym;
  • terminu obowiązywania wadium;
  • terminu na zgłoszenie żądania o jego wypłatę;
  • sposobu doręczenia gwarantowi lub poręczycielowi żądania wypłaty wadium oraz

zgodnego z ustawą wymienienia wszystkich ustawowych przesłanek zatrzymania wadium (…)

 

Poza tym w artykule:

  • POJĘCIE WADIUM
  • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  • WZÓR GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ / BANKOWEJ
  • PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY
  • ZMIANA STANOWISKA ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx