http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONKURS NA PREZESA KIO

48

Na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków KIO, ogłoszony został konkurs na Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zgłoszenia kandydatów  należy składać, w formie pisemnej (zgłoszenie opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata) lub w postaci elektronicznej (zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym kandydata), do dnia 30 listopada 2021 r. na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie ono na wskazany adres nie później niż w dniu, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenie zawiera wniosek o dopuszczenie kandydata do udziału w konkursie, w którym: (1) podaje się imię i nazwisko, drugie imię – o ile kandydat je posiada, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców, serię i numer dowodu osobistego, adres miejsca zameldowania kandydata, adres jego miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania, (2) opisuje się posiadane przez kandydata wykształcenie, doświadczenie oraz przebieg kariery zawodowej, odpowiadające warunkom, o których mowa w art. 474 ust. 2 pkt 2 – 4 Pzp. Kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną powiadomieni o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu pisemnego; pozostali kandydaci – o odmowie dopuszczenia ich do udziału w konkursie wraz z podaniem przyczyny odmowy dopuszczenia. Egzamin pisemny odbędzie się w terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń do udziału w konkursie. W terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego, kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną zawiadomieni o wynikach egzaminu pisemnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej albo o odmowie dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania przez kandydata w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wynosi 115.

 

źródło: www.uzp.gov.pl.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx