http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

85

W IV kw. 2021 r. rząd powinien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa – wynika z informacji opublikowanej w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obowiązek przygotowania projektu polityki zakupowej państwa przez ministra właściwego do spraw gospodarki wynika z art. 21 ust. Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 106 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych, pierwsza polityka zakupowa państwa powinna zostać uchwalona do dnia 31 grudnia 2021 r. Wskazując istotę rozwiązań ujętych w projekcie w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM napisano, iż „polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem: aspektów normalizacyjnych, kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych, stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych”. Stwierdzono ponadto, że „polityka zakupowa państwa będzie stanowić instrument powiązania wydatków dokonywanych przez administrację rządową poprzez zamówienia publiczne z realizacją innych polityk oraz celów strategicznych państwa. Dodano w niej, że zamówienia publiczne poprzez ich odpowiednie ukierunkowanie, a także wzmocnienie niezbędnych zasobów kompetencyjnych zamawiających, „staną się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora MŚP, wzrost innowacyjności, realizację polityki społecznej, zdrowotnej oraz środowiskowej”.

źródło: bip.kprm.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx