Mediacja – Koncyliacja

55

Anna Specht-Schampera

Tomasz Dąbrowski

 

Rozwiązania ogólne

System środków ochrony prawnej, stanowiący gwarancję skuteczności prawa zamówień publicznych, w pewnym zakresie opiera się na podstawowych metodach rozwiązywania sporów, opisywanych w prawoznawstwie jako:

 

  1. sądowe;
  2. alternatywne lub inaczej: pozasądowe