http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w roku 2018

25

W roku 2018 udzielono 143.881 zamówień (w 2017 r. – 139 133), których wartość wyniosła 202,1 mld zł (w 2017 r. – 163,2 mld zł), co stanowi ok. 9,55% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2018 (szacunek PKB GUS: 2.116,4 mld zł). Oznacza to, iż wartość polskiego rynku zamówień publicznych wzrosła w roku minionym o 38,9 mld złotych.

Diagram – Załącznik nr 3 ze Sprawozdania str. 135 – Wartość polskiego rynku

zamówień publicznych w latach 2010 – 2018

W 88% (86% w 2017 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 9,45% postępowań (w 2017 r. – 9,67%). Roboty budowlane stanowiły 46% (w 2017 r. – 44%), dostawy 30% (w 2017 r. – 31%), a usługi – 24% (w 2017 r. – 25%) wartości udzielonych zamówień.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 130.586 (w 2017 r. – 124 856) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 123.793 (w 2017 r. – 113 333) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 24.717 ogłoszeń o przetargach i konkursach (22.476 w 2017 r.), co stanowiło 11% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 42% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 27.552 (w 2017 r. – 22.696) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2017 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym (dane ustalone w oparciu o siedziby przedsiębiorstw, nie badano struktury właścicielskiej i kapitału przedsiębiorców), a 87 kontraktów (w 2017 r. – 67) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 40 dni (w 2017r. – 38 dni), natomiast powyżej progów unijnych – 96 dni (w 2017 r. – 93 dni).

W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,19 (w 2017 r. – 2,38). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych średnia ta wyniosła 2,09 (w 2017 r. – 2,23).

 

W 85,32% (w 2017 r. – 83,16%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert. W 25% (w 2017 r. – 22%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 11% (w 2017 r. – 10%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Diagram – Załącznik nr 11 ze Sprawozdania str. 147 – Różnice w minimalnej i maksymalnej cenie oferty

Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 75 aukcji (w 2017 r. – 84), osiągając w sumie ponad 23 mln zł oszczędności (w 2017 r. – 11 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 286 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2017 r. – 291), w tym: 218 (w 2017 r. także 218) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 68 kontroli doraźnych (w 2017 r. – 73), w tym 17 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2017 r. – 13).

W 59% (w 2017 r. – 46%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2018 rozpatrzono także 607 wniosków o kontrolę (w 2017 r. – 514).

 

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 roku”, www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx