http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NAGRODY W KONKURSIE

41

Urząd Zamówień Publicznych poin­formował, iż w ogłoszonym wcze­śniej konkursie na pozacenowe kry­teria oceny ofert wyróżnieni zostali ex aequo następujący zamawiający: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Zarząd Dróg Miej­skich w Warszawie oraz Główny Urząd Statystyczny. Wyróżnione w Konkursie kryteria wskazują na dużą świadomość zamawiających w zakresie dokonywania zakupów w trybie ustawy Pzp, są ściśle zwią­zane z przedmiotem zamówienia i odzwierciedlają potrzeby zamawiającego. Warto podkreślić, że sformu­łowane zostały w sposób prawidło­wy, pozwalający na uzyskanie pro­duktu wysokiej jakości, a sposób przydzielania punktów w danym kryterium jest jasno i adekwatnie określony. Zamawiający przewidzie­li też mechanizmy kontrolne, po­zwalające na skuteczną weryfikację spełniania kryterium na etapie reali­zacji zamówienia. Sformułowali tak­że zapisy mające zastosowanie w przypadku naruszenia wymogów przez wykonawcę. Kryteria wyróż­nione w Konkursie dostępne są w Forum Dobrych Praktyk. To miej­sce wzajemnych inspiracji i wymia­ny doświadczeń, umożliwiające ko­rzystanie z praktycznych wzorów, ale też aktywne tworzenie ich zasobu —informuje Urząd.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx