http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obowiązujące akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych

104

W chwili obecnej przy stosowaniu Prawa zamówień publicznych obowiązują następujące akty wykonawcze:

 1. 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 233).

 

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 4c Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 15 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. poz. 2362).

Podstawa prawna: art. 23 ust. 6 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389)

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 33 ust. 3 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 Pzp

 1. Zarządzenie Nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M. P. poz. 1215).

Podstawa prawna: art. 47 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

Podstawa prawna: art. 70 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 2434).

Podstawa prawna: art. 80 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2406).

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 98 ust. 4 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 82 ust. 4 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcionalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – tekst jednolity.

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 31 ust. 4 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 4 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Podstawa prawna: art. 128 ust. 6 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 559).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 91 ust. 8 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 244 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 1357).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 91 ust. 7c Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna: art.245 ust. 7 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439).

Podstawa prawna: art. 272 ust. 2 Pzp

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. poz. 2460).

Podstawa prawna: art. 394 ust. 4 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1126).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 176a ust. 7 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 477 ust. 10 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 779).

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 173 ust. 10 Pzp z 2004 r. i czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 484 ust. 5 Pzp

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2397).

Podstawa prawna: art. 504 ust. 2 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławcza (Dz. U. poz. 2453).

Podstawa prawna: art. 544 ust. 4 Pzp

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Podstawa prawna: art. 576 Pzp

 1. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r, w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. poz. 11).

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 Pzp

 1. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M. P. poz. 5).

Podstawa prawna: art. 5 ust. 3 Pzp

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx