http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

246

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostało wydane na podstawie art. 103 ust. 4 Prawa zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 2454.

Wskazane wyżej rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw dnia 29 grudnia 2021 r., a zatem na dwa dni przed końcem roku. Z dniem 1 stycznia 2022 r. zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Każdy, kto zapoznał się z jego treścią musiał zauważyć, że nie jest to akt prawny napisany od nowa, ale że został opracowany na bazie rozwiązań, które były w dotychczasowym rozporządzeniu.

Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre to takie, że stary akt prawny jest znany uczestnikom rynku zamówień publicznych, bowiem od 2004 r. był wykorzystywany bez istotnych zmian do sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Złe, gdyż utrzymano szczegółowość tego opisu, nie idąc w kierunku większej swobody wykonawców w wyborze konkretnych rozwiązań wykonawczych, a także fakt, że nie preferuje funkcjonalnego opisu przedmiotu zamówienia.

Zakładając, że korzystający z nowego rozporządzenia nie zapomnieli jeszcze treści dotychczasowego, przedstawiam treść rozporządzenia z uwzględnieniem dokonanych zmian zarówno merytorycznych, których jest mniej, jak i doprecyzowujących istniejące rozwiązania lub dostosowujących nazewnictwo do nowego Prawa zamówień publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
  • ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
  • PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx