http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na zasobach ekonomicznych podmiotów trzecich

50

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowań o zamówienie publiczne, a co za tym idzie umożliwienia większej liczbie wykonawców wykazania spełniania warunków postępowania, ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych – wprowadzono do Pzp art. 26 ust. 2b, umożliwiający wykonawcom posługiwanie się zasobami innych podmiotów (ich zdolnościami i potencjałem) dla uwiarygodnienia swojej zdolności do wykonania zamówienia. Według tego przepisu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji (faktycznego władania) niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx